Opće informacije o privatnosti za zainteresirane strane
sukladno Uredbi EU 2016/679, čl. 13.

U skladu s odredbama članka 13. Europske uredbe 2016/679 (u daljnjem tekstu “GDPR”), ovime želimo obavijestiti zainteresirane strane o modalitetima obrade koje provodi nositelj podataka.

Obrađeni osobni podaci
Nositelj podataka pribavlja samo podatke potrebne za pravilno upravljanje odnosima sa zainteresiranim stranama, s posebnim osvrtom na ispunjavanje povezanih zakonskih / ugovornih / profesionalnih obveza. Osobni podaci (uobičajeni podaci koji se odnose na posjete web-stranice kao što su – primjerice – posjetitelji, dobavljači, kupci i kandidati) pribavljaju se izravno od zainteresirane strane pri uspostavljanju odnosa ili ih zainteresirana strana dobrovoljno daje nositelju podataka putem njegovih kontakt podataka (web-stranica, e-mail, tradicionalna pošta itd.).

Svrha obrade, pravne osnove i uvjeti pohrane

a. Prikupljanje podataka o pretraživanju
Računalni sustavi i softverski postupci korišteni za rad s web-stranice prikupljaju, tijekom svog normalnog funkcioniranja, neke osobne podatke. Ovi se podaci ne prikupljaju zbog povezivanja s identificiranim zainteresiranim stranama, ali bi obradom i povezivanjem s podacima trećih strana mogli omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji se povezuju na web-stranicu, adrese u oznaci jedinstvenog identifikatora resursa (URI) traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način korišten za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješan, pogreška itd.) i ostale parametre koji se odnose na operativni sustav i računalsko okruženje korisnika. Ti se podaci koriste isključivo u svrhu pribavljanja anonimnih statističkih podataka o korištenju stranice i provjere njezinog ispravnog funkcioniranja. Pravni temelj koji legitimira obradu osobnih podataka je legitimni interes nositelja obrade podataka; podaci se brišu odmah nakon obrade.

b. Korištenje kolačića
Kolačići su podaci koje stvara poslužitelj koji se pohranjuju u tekstualne datoteke na tvrdom disku vašeg računala i omogućuju web-stranici da poznaje vaše ponašanje. Web-stranica koristi samo tehničke kolačiće, koji se dijele na sljedeće:
• Kolačići za navigaciju ili sesije, koji jamče normalno pretraživanje i upotrebu web-stranice (omogućujući, na primjer, zadržavanje vaših postavki, na primjer omogućavanje zainteresiranoj strani da ne mora ponovno upisivati svoje korisničko ime i lozinku pri svakom pristupu web-stranici);
• Analitički kolačići, koji se koriste isključivo za prikupljanje podataka, u skupnom obliku, o broju korisnika i načinu posjeta web-stranici, kako bi se moglo procijeniti i poboljšati njezino funkcioniranje. Na primjer, omogućuju spoznaju o tome koje su stranice najviše i najmanje posjećene, uzimajući u obzir broj posjetitelja i vrijeme provedeno na web-stranici od strane korisnika. Svi podaci prikupljeni ovim kolačićima anonimni su i nisu povezani s osobnim podacima korisnika;
Web-stranica ne koristi kolačiće za profiliranje. Web-stranica sadrži kolačiće trećih strana, poslane s web-stranica ili web poslužitelja koji nisu naši, na kojima mogu postojati neki elementi (kao što su, na primjer, slike, karte, zvukovi, određene poveznice na stranice drugih domena) prisutni na web-stranici koje korisnik posjećuje. Web-stranica sadrži kolačiće Google Analytics, Google Adsense, Vimeo i ABS-ove kolačiće za pohranu prikaza pravila o kolačićima. Kolačići trećih strana na web-stranici isključivo su tehnički kolačići. Možete se suprotstaviti registraciji kolačića na tvrdom disku konfiguriranjem navigacijskog preglednika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari itd.) kako biste onemogućili kolačiće. Međutim, nakon ove radnje neke funkcije web-stranica možda neće se moći ispravno izvediti.

c. Pružanje podrške zainteresiranoj strani
Za prepoznavanja zainteresirane strane kako bi joj se pružila podršku u određenim zahtjevima povezanima s ispravnim upravljanjem odnosa s Tvrtkom i povezanim obvezama, među kojima samo kao primjer navodimo: preliminarne uvjete za sklapanje ugovora, za izvršavanje istog, za uobičajene unutarnje potrebe operativne, administrativne i računovodstvene prirode, radi uspostavljanja potrebne komunikacije sa zainteresiranom stranom i odgovaranje na sve zahtjeve te ocjenjivanje eventualnih prijava profesionalnih kandidata. Pravni temelj ove obrade je potreba za provođenjem mjera nakon sklapanja ugovora kako bi se poboljšala usluga za korisnika i odgovorilo na njegova očekivanja. Podaci će se čuvati deset godina od datuma prikupljanja;

d. Pravne obveze
Za ispunjavanje obveza utvrđenih propisima i primjenjivim nacionalnim (zakoni, propisi, uključujući propise industrije) i nadnacionalnim zakonodavstvom. Pravni temelj ove obrade je izvršavanje zakonskih obveza kojima je Društvo podložno. Podaci će se čuvati sve dok se ne iscrpe zakonske obveze za koje se obrađuju.

e. Obrana na sudu i izvansudska naplata duga
Obrada podataka od strane nositelja podataka može se izvršiti, u slučaju potrebe, radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava nositelja obrade podataka na sudu ili radi naplate duga od zainteresirane strane. Pravni temelj ove obrade je legitimni interes tvrtke da se na sudu brani od zainteresirane strane. U slučaju sudske parnice, podaci se čuvaju cijelo vrijeme trajanja iste, sve dok se ne iscrpe rokovi za žalbe.

Pružanje podataka
Pružanje podataka u svrhe navedene u stavkama:
– a) obvezno je;
– b) nije obavezno; ne pružanje može rezultirati neuspjehom ili djelomičnim ne izvršavanjem nekih funkcija web- stranica;
– c) obvezno je jer jamči izvršenje ugovornih obveza nositelja prema zainteresiranoj strani;
– d) obvezno je jer dozvoljava nositelju ispunjavanje obveza utvrđenih propisima i nacionalnim zakonodavstvom (zakoni, propisi, uključujući sektor) i primjenjivim nadnacionalnim;
– e) obvezno je jer jamči legitimni interes nositelja da se brani na sudu i/ili naplati dug od zainteresirane strane.

Metode obrade
Obrada podataka može se sastojati od prikupljanja, registracije, pohrane, izmjene, obrade, komunikacije, poništavanja, širenja, prijenosa i može se provoditi na papiru i uz pomoć elektroničkih, informatičkih i telematskih alata, prema metodama i alatima prikladnima za jamčenje odgovarajuće razine sigurnosti i povjerljivosti podataka.

Opseg komunikacije i širenja podataka
Podatke može obrađivati unutarnje osoblje, ovlašteno sukladno modalitetima utvrđenima u Propisima, koji im se dostavljaju putem posebnih pisanih uputa. Podaci se mogu otkriti vanjskim stranama radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom ili obveza koje proizlaze iz ugovora sklopljenog sa zainteresiranom stranom ili za administrativne, financijske ili komercijalne potrebe (ako ne nadilaze temeljna prava i slobode, dostojanstvo ili legitimni interes zainteresirane strane). Podaci zainteresirane strane mogu se razotkriti autonomnim tijelima, nositeljima obrade, na primjer tvrtkama koje nude usluge za ostvarivanje svrha naznačenih u ovom dokumentu (npr. pružatelji IT usluga) i tvrtkama koje postavljaju aktivnosti povezane s tržišnim studijama i statističkim analizama. Podatke mogu u ime Tvrtke obrađivati i vanjske strane određene kao odgovorne izvan obrade, na primjer: tvrtke koje upravljaju web-stranicom u ime Acciaierie Bertoli Safau SpA.

Prijenos podataka izvan Europske unije
Neki podaci o pretraživanju mogu se prenijeti izvan Europske unije (pogledajte pravila o kolačićima).

Diritti dell’interessato

Prava zainteresirane strane
Glede obrade osobnih podataka koju provodi nositelj podataka, zainteresirana strana može zatražiti od nositelja podataka pristup podacima koji se odnose na nju, njihovo brisanje, ispravak netočnih podataka, integriranje nepotpunih podataka, ograničavanje obrade u slučajevima predviđenima čl. 18 GDPR-a, kao i protivljenje obradi, iz razloga povezanih s određenom situacijom, u slučajevima legitimnog interesa nositelja.
U slučaju da se obrada temelji na pristanku, zainteresirana strana ima pravo opozvati dani pristanak u bilo kojem trenutku. U slučaju da se obrada temelji na pristanku ili na ugovoru i provodi se automatiziranim alatima, zainteresirana strana ima pravo primiti svoje podatke u strukturiranom formatu, jasnom i čitkom pomoću automatskih uređaja, te ih može, ako je to tehnički izvedivo, bez prepreka predati drugom nositelju.
U bilo kojem trenutku, zainteresirana strana može podnijeti žalbu tijelu koje jamči zaštitu osobnih podataka (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), kao i pribjeći drugim načinima zaštite predviđenima važećim zakonodavstvom. Da bi ostvarila svoja prava, zainteresirana strana može se obratiti nositelju podataka, ABS, – Acciaierie Bertoli Safau – sa sjedištem na adresi Buttrio 28 – Frazione Cargnacco – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), Tel +39 0432 613211 – Fax +39 0432 613209, e-mail: [email protected]